Crew list of Ships hit by U-boats


Vasiliy Yegorovich Savel'yev

Soviet Navy. Soviet

Died  10 Jan 1942

Roster information listed for Vasiliy Yegorovich Savel'yev


ShipTypeRank / roleAttacked onBoat
M-175SubmarineStarshina 1 stat'i zapasa10 Jan 1942 (+)U-584

Crew list for Ships hit by U-boats