Crew list of Ships hit by U-boats


Viktor Semenovich Shilyayev

Soviet Navy. Soviet

Died  10 Jan 1942

Roster information listed for Viktor Semenovich Shilyayev


ShipTypeRank / roleAttacked onBoat
M-94SubmarineKapitan-Leytenant21 Jul 1941U-140
M-175SubmarineInzhener-Kapitan-Leytenant10 Jan 1942 (+)U-584

Crew list for Ships hit by U-boats