Crew list of Ships hit by U-boats


Yefim Nikitich Poberezhnyy

Soviet Navy. Soviet

Born   1921
Died  21 Jul 1941(20)

Roster information listed for Yefim Nikitich Poberezhnyy


ShipTypeRank / roleAttacked onBoat
M-94SubmarineStarshina 2 stat’i21 Jul 1941 (+)U-140

Crew list for Ships hit by U-boats